strona główna informacje o firmie reklama galeria stacje paliw myjnia licencje i koncesje oferty pracy ogłoszenia kontakt RODO


Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyMysłowice, dnia 20.05.2020r.


KRS: 0000152823 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 24.02.2003r.
Zarząd Transgór Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 20 czerwca 2020 r., godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r., do 31 grudnia 2019 r.,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od
1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.,
d. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Zmiany w Statucie Spółki Akcyjnej:
a. §9 o treści:
Akcje imienne pierwszej emisji mogą być zbywane do 30.06.2020r., wyłącznie za zgodą rady nadzorczej, nabywcom wskazanym przez rade nadzorczą w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cenę zbycia akcji ustala rada nadzorcza. Zapłata za akcję nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 rok.

otrzymuje brzmienie:

Akcje imienne pierwszej emisji mogą być zbywane do 20.06.2025r., wyłącznie za zgodą rady nadzorczej, nabywcom wskazanym przez radę nadzorczą w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cenę zbycia akcji ustala rada nadzorcza. Zapłata za akcję nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 rok.

b. W związku z nabyciem przez Michała Gruszkę 125 akcji, co stanowi ponad 10% akcji Spółki, to dotychczasowy §37 ust.2 w brzmieniu:
2. Osobami spełniającymi te wymagania są:
- Zbigniew Gruszka
- Barbara Sitko
- Józef Tomasik
- Józef Skrzydłowski
- Roman Matysek
- Agnieszka Kuchta
i dla tych akcjonariuszy przyznaje się uprawnienia osobiste.

otrzymuje nowe brzmienie:


2. Osobami spełniającymi te wymagania są:
- Zbigniew Gruszka
- Barbara Sitko
- Józef Tomasik
- Józef Skrzydłowski
- Roman Matysek
- Agnieszka Kuchta
- Michał Gruszka
i dla tych akcjonariuszy przyznaje się uprawnienia osobiste.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zbigniew Gruszka

Dodano dnia: 20.05.2020r

Plik: Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Transgór Spółka Akcyjna | 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7a | © 2005-2020 WebWizard.pl    

Valid HTML 4.01!

 

Valid CSS!